^
IMPORT & EXPORT FMCG GOODS

Polityka prywatności


Klauzula informacyjna
1) Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszej Polityce jest MAXITRADE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyjaźni 4e/24, 53-030 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000880459, NIP:8992892217, REGON: 388023180, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł
Inspektorem ochrony danych MAXITRADE Sp. z o.o. jest Barbara Maciejewska. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]
3) Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania ofert handlowych i realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od zakończenia współpracy.